ตารางข้อมูล พื้นที่แหล่งน้ำทั้งหมด

พื้นที่แหล่งน้ำทั้งหมด

รหัสแหล่งน้ำ ชื่อแหล่งน้ำ ประเภทแหล่งน้ำ รหัสการปกคลอง หมู่ที่ ชื่อบ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด วัตถุประสงค์การใช้แหล่งน้ำ ขนาด ความลึกกักเก็บ ความลึกคงเหลือ เป็นน้ำประปาหรือไม่ ความต้องการฟื้นฟูบูรณะ หน่วยงานรับผิดชอบ เบอร์ติดต่อผู้ให้ข้อมูล วันที่บันทึกข้อมูล หมายเหตุ lat lng แผนที่ ลบข้อมูล
รหัสแหล่งน้ำ ชื่อแหล่งน้ำ ประเภทแหล่งน้ำ รหัสการปกคลอง หมู่ที่ ชื่อบ้าน อำเภอ ตำบล จังหวัด วัตถุประสงค์การใช้แหล่งน้ำ ขนาด ความลึกกักเก็บ ความลึกคงเหลือ เป็นน้ำประปาหรือไม่ ความต้องการฟื้นฟูบูรณะ หน่วยงานรับผิดชอบ เบอร์ติดต่อผู้ให้ข้อมูล วันที่บันทึกข้อมูล หมายเหตุ lat lng แผนที่ ลบข้อมูล